Címlap

Biológia BSc képzés

Hívunk, várunk a BIOLÓGIA BSc szakunkra!

Biológia BSc képzés

A képzés célja olyan széles látókörrel rendelkező, átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró biológusok képzése, akik a biológia bármely szakterületén képesek eredményes elméleti és gyakorlati munkát folytatni, illetve amennyiben a munkaerőpiac megköveteli, tudásukat speciális ismeretek megszerzésével bővíteni.

A Biológia BSc ezentúl azt is lehetővé teszi, hogy aszerint, hogy a hallgató elsősorban a szünbiológia (pl. Ökológia, Környezet- és Természetvédelem, Hidrobiológia, Evolúcióbiológia, stb.) vagy inkább a molekuláris szintű kutatómunka (pl. Genetika, Biotechnológia, Molekuláris biológia, Biokémia) iránt érdeklődik, az ennek megfelelő szakirányú képzésben (Biológia - ökológus operátor, illetve Biológia - laboratóriumi operátor) speciális, a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket szerezzen.

A Biológus BSc képzés teszi lehetővé a Biológiatanár diploma megszerzését is.

A képzési szakirányok megnevezése:

A képzési idő:
 • a BSc oklevél megszerzéséhez 6 félév és 180 kredit szükséges
 • az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma a nyelvórák és testnevelés beszámítása nélkül: 2200-2300
 • szakmai gyakorlatok: szakiránytól függően terepgyakorlatok, üzem-látogatások, a tanárszakon iskolai tanítási gyakorlatok
A képzés szerkezete:

A magasszintű alapképzést a Biológia BSc minden hallgatója számára kötelező, országosan előírt alapozó tantárgyak biztosítják.

Például: Európai Uniós ismeretek, Általános gazdasági és menedzsment ismeretek, Minőségbiztosítás, a Biomatematika és informatika alapjai, Bevezetés a kémiába, Bevezetés a fizikába, A biológia kémiai alapjai, a Földtan alapjai, Növénytan, Állattan, Biokémia, Sejtbiológia és Állatélettan, Növényélettan, Genetika és molekuláris biológia, Általános mikrobiológia és biotechnológia, Ökológia, Biogeográfia, Evolúcióbiológia és populációgenetika, Környezet- és természetvédelem, Etológia, Hidrobiológia, stb.

Az a hallgató, aki sikeresen teljesítette a szakirányválasztás kritériumait, az első két félévet követően szakirányt választhat, de az alapszak szakirányválasztás nélkül is elvégezhető.

Biológia - laboratóriumi operátor szakirány

A szakirány választása esetén kiemelten fontos az alapozó tárgyak között a kémia, az analitika és a fizika tárgyak teljesítése.

A képzés során lehetőség nyílik az alábbi tudományterületeken további ismeretek szerzésére: Növény- és Állatélettan, Sejtbiológia, Genetika, Biokémia, Mikrobiológia, Biotechnológia, Molekuláris biológia, Bioinformatika.

A szakirány a választható kurzusok széles választékával lehetőséget biztosít speciális ismeretek szerzésére.

Például: Borászati biotechnológia, Élelmiszer mikrobiológia és biotechnológia, Biomérnöki műveletek és folyamatok, Mikrobiális élettan, Gyógynövények hatóanyagai és felhasználásuk, Növényi biotechnológia, Környezetvédelmi biotechnológia, Toxikológia és ökotoxikológia, Sejtbiokémia, Molekuláris biológia az orvostudományban, Humángenetika, Humán- állat- és növénygenetika, Orvosi mikrobiológia, Sejtélettan, Mikroszkópia, stb.

Ez a szakirány elsősorban azoknak ajánlható, akik a BSc diploma birtokában a Debreceni Egyetem akkreditált MSc szakjai közül a Biológus MSc (Biológus - molekuláris-, immun- és mikrobiológia, Biológus - molekuláris genetika, sejtés fejlődésbiológia, Biológus - növénybiológia szakirányok), a Molekuláris biológia MSc, valamint az akkreditáció alatt álló Biomérnök MSc, és Biotechnológus MSc képzési formák iránt érdeklődnek.

Biológia - ökológus operátor szakirány

A Biológia - ökológus operátor szakirány választása esetén kiemelten fontos a közös alapozó tantárgyakon túl, - mint például az Ökológia alapjai és a Környezettani alapismeretek-, a Hidro-biológia és Talajtan tárgyak teljesítése.

A hallgatók a képzés során az alábbi tudományterületeken szerezhetnek a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket; Ökológia, Élőhelytipológia, Biodiverzitás, Ökofiziológia, Konzervációgenetika, Kísérlettervezés és értékelés, Ökológiai vizsgáló módszerek, Környezetállapot értékelés, A fenntarthatóság, Konzervációbiológia, Filogenetika és filogeográfia, Toxikológia és ökotoxikológia, stb.

A szakirány biztosítja a Biológus MSc-n (Biológus - ökológia, evolúció- és konzervációbiológia, Biológus-növénybiológia szakirányokon), és a Hidrobiológus MSc-n történő továbbtanulást is.

Biológiatanár szakirány

A 2006/2007-es tanévtől a tanárképzés is kétfokozatú rendszerben (BSc és MSc) történik, de a tanárszakos hallgatók, csak a mesterfok (MSc) elvégzése után jogosultak tanítani.

A biológia tanárszak bármely tanárképes szakkal párosítható, klasszikus párjai a kémia, földrajz, amely szakpárok esetén kredit megtakarításokra van lehetőség. Szorgalmazzuk az igen piacképes idegennyelv szakkal történő párosítást is.

A tanárképzési követelményeket a szakmai tárgyak mellett a pedagógiai és pszichológiai tantárgyak, illetve a választott másik szak szakmai tantárgyainak a teljesítése egészíti ki.

További információk: DE Tanárképzési csoport, tel.:52-512937, 52-512900/22087

A Biológiai és Ökológiai Intézet Doktori Iskolája lehetővé teszi, hogy a legtehetségesebb hallgatók a BSc, majd MSc diploma megszerzése után PhD fokozatot is szerezzenek.

További információk:

A Debreceni Egyetem

A XVI. századi történelmi gyökerekkel bíró, és 2000-ben ismét integrálódott Debreceni Egyetem Magyarország egyik legtekintélyesebb intézménye, felsőoktatási és tudományos központja. Az ország legszélesebb képzési spektrumát kínáló intézményben napjainkban több, mint 10 tudományterületen folyik a hallgatók képzése.

Az egyetem Természet-tudományi és Technológiai Kara (DETTK) méltó örököse a Debreceni Református Kollégiumban évszázadokra visszatekintő természet-tudományi oktatásnak. A TTK folyamatosan korszerűsíti képzésének formáját és tartalmát napjaink kihívásainak megfelelően. A hagyományos biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika szaktudományi, illetve tanári képzés mára kiegészült környezettan, biomérnök, hidrobiológus, molekuláris biológia, vegyészmérnök és villamosmérnök képzéssel.

Magas színvonalú tudományos kutatási munkával, az ifjúság korszerű szakmai és tudományos képzésével és nevelésével hozzájárul a régió tudományos és kulturális fejlődéséhez.

A karon évente 7-800 nappali szakos hallgató kezdi meg tanulmányait BSc és MSc szinten, emellett mód van kiegészítő és levelező tanulmányok végzésére, felsőfokú szakképzések és pedagógus szakvizsga teljesítésére is.

Modern infrastruktúra segíti az eredményes oktatást; korszerű számítógépes, könyvtári, laboratóriumi feltételek és jó színvonalú kollégiumokban történő elhelyezés. A kar oktatói számos hazai illetve nemzetközi tudományos programban vesznek részt, és ebbe bekapcsolódhatnak az alap- és a doktori képzésben résztvevő hallgatók is. A legkiválóbb tanulmányi eredményt felmutató hallgatók tehetséggondozási programokban vehetnek részt, ösztöndíjakat és pályázatokat nyerhetnek el, s a legtöbb szakon lehetőség van külföldi tanulmányok folytatására is. A TTK továbbtanulási lehetőséget teremt a határon túli magyar anyanyelvű fiatalok számára is.

Hallgatói szolgáltatások

Egyetemünkön arra törekszünk, hogy a hallgatók ne csak hasznosan, hanem jó hangulatban tölthessék napjaikat, hiszen az egyetemi polgárként eltöltött évek életük nagyon fontos szakaszát jelentik.

 • Könyvtár: A DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK). A könyvtár könyvállománya: 2 725 624 kötet, ebből kölcsönözhető 1 002 875; belföldi folyóirat-előfizetés 3855 cím, külföldi 1860 cím, elektronikus formában 3 209 folyóirat. On-line katalógus: (www.lib.unideb.hu) Egyéb adathordozók: audiovizuális: 26 555, elektronikus: 5 126 db. Egyéb szolgáltatások: fénymásolás, színes fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, CD írás, Braille nyomtatás, gyorskötések, szakdolgozatok, pályamunkák kötése, bibliográfia-készítés, digitalizálás, internet: 382 gépen.

 • Nyelvoktatás: A Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központjának (www.flc.unideb.hu) kínálata: általános képzés középszinten 2 féléven át angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvekből; szaknyelvi képzés középszinten 1-2 féléven át angol, német, francia, olasz és orosz nyelvekből, felsőszinten 2 féléven át angol nyelvből.

 • Kollégiumok:

  • Tisza István Kollégium 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13.
  • Kossuth Lajos I-II-III. Kollégium Debrecen, Egyetem tér 1.
  • Vámospércsi Úti Kollégium 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84.
  • Campus Hotel (Debrecen, Kassai u.26.)
  • Szakkollégiumok (www.unideb.hu, és HALLGATÓKNAK): Hatvani István és Márton Áron Szakkollégiumok (utóbbi a határon túli hallgatók számára)
 • Sport: (www.sport.unideb.hu, Választható sportágak: labdarúgás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, tenisz, tollaslabda, aerobic, testépítés, asztalitenisz, vívás, úszás, lovaglás, jégkorcsolya, jégkorong, teke stb.

  Térítésesen választható sportágak: fallabda, sítábor, vízitábor, turisztika tábor, sport táborok. Az egyes sportágakban jártasabb hallgatók csatlakozhatnak esti szakcsoportokba, illetve egyesületi (DASE, DEAC, DMSE) szakosztályokba.

 • Mentálhigiénés Program: (www.lelkiero.unideb.hu), E-mail: mentalhp@delfin.unideb.hu

Nemzetközi kapcsolatok

Kiemelendő nemzetközi partnerek: Jyväskylä, Chiba, Hirosaki, Paderborni Egyetem, Indiana Egyetem, Babes-Bolyai Egyetem, Ungvári Nemzeti Egyetem, Sapientia EMTE.

Kiemelt jelentőségű a Socrates/Erasmus-program (189 partnerintézmény): elsősorban hallgatói-oktatói mobilitást biztosít.

Az egyetem számos nemzetközi szervezet tagja, pl. EAIE, IAUP, AUDEM, CASE, EUA. Részvétel multilaterális csereprogramokban: ISEP (International Student Exchange Program), CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Students), Maastricht Center for Transatlantic Studies.